iletisim
Ana Menü
Oyunlar
 Benimle Oynar mısın?
 Engelli Çocuklar ve Oyun
 Oyunun Engelli Çocuklara Kazandırdıkları
Milli Eğitim Bakanlığı
Özürlüler İdaresi
Genel Müdürlük
Benimle Oynar mısın?

Benimle Oynar Mısın?

Hangimizin yoktur ki oyun ile ilgili bir an�s�. Kimimiz ilk oyunca��m�z� belki unutmam���zd�r, kimimiz ilk oyun arkada�l�klar�n�, ilk oyunca��m�z�n kaybolu�unu, ya da sitemli bir ses ile hi� oyunca��m�z�n olmad���n�…. Oyun do�u�tan itibaren hayat�m�za girer ve �mr�m�z�n sonuna kadar hayat�m�zda yer almaya devam eder.


Oyun nedir diye sordu�umuzda eminim herkes kendince bir �ok oyun tan�m yapacakt�r. �rne�in; oyuncaklar�m�z ile oynanan oyunlar, tiyatro, sinema, m�zik e�li�inde oynanan oyunlar, yap�lan spor m�sabakalar�, tavla vb. geni� bir yelpazeye sahip oyun tan�mlar� akl�m�za gelecektir.
�ocuklar a��s�ndan oyunu d���nd���m�zde bir �ok yeti�kinin akl�na bo�a harcanan gereksiz zaman gelir, oysa oyunun �ocuklar i�in ne kadar ciddi bir u�ra� oldu�unu ve neler kazand�rd�klar�n� birazdan ele alaca��z.


Oyunu �ocuklar a��s�ndan detayl� incelemeden �nce birka� oyun tan�m�na bakal�m:


OYUN NED�R?
Oyun, �ocu�a hi� kimsenin ��retemeyece�i konular�, �ocu�un kendi deneyimleriyle ��renmesi y�ntemidir.
Oyun, belli bir amaca y�nelik olan veya olmayan , kurall� veya kurals�z ger�ekle�tirilen fakat her durumda �ocu�un isteyerek ve ho�lanarak yer ald��� fiziksel, bili�sel, dil, duygusal ve sosyal geli�iminin temeli olan ger�ek hayat�n bir par�as� ve en etkin ��renme s�recidir. Oyun, �ocu�un kendini ifade etme bi�imidir.

OYUN �E��TLER�


���� Oyun s�n�flamas�, al��t�rma, sembolik ve kurall� oyun olmak �zere �� grupta ele al�nm��t�r. Bunlar;
1. Al��t�rma Oyunu : Duyu-hareket d�neminde, ilk iki ya� civar�nda g�r�lmektedir. �ocuk, Piaget’in bili�sel geli�im kuram�nda yer alan birincil, ikincil ve ���nc�l devresel tepkilerle birlikte basit tekrarlar arac�l���yla hem kendi bedeni hem de d�� �evre �zerinde uzmanla�maktad�r.


2. Sembolik Oyun : Yakla��k iki ya� dolaylar�nda ortaya ��kmaktad�r. Sembolik oyunda, cans�z nesneye canl�ym�� gibi davran�lmas�, bir nesnenin bir di�eri ile yer de�i�tirmesi ve taklit etme g�r�lmektedir. Sembolik oyunlar, duyu-motor d�neminde kazan�lm�� becerilerin peki�tirilerek, bili�sel sistemin i�inde yer almas�na yard�mc� olur. Toplumsalla�man�n artmas�, ben merkezli�inde azalmas� ile �ocuk kurallar�n gereklili�ini ve �nemini kavramaya ba�lar.


3. Kurall� Oyun : Oyunun amac�na g�re belirlenen kurallard�r. Grup taraf�ndan �nceden belirlenir ve bu kurallara g�re bir d�zenleme yap�l�r. Kurallar grup taraf�ndan konulur ya da kald�r�labilir.


Parten (1932), olay�n sosyal boyutuna odakla�m�� ve oyun kategorilerini bili�sel ve sosyal i�levlere dayal� olarak s�n�flam��t�r; bu s�n�flama alt� ard���k oyun kategorisinden olu�maktad�r;


1. U�ra�s�z oyun: Dikkatini �eken herhangi bir �ey ile ilgilenme, odada dola�ma, kendi el ve ayaklar� ile oynama olarak tan�mlanmaktad�r.


2. Yaln�z oyun : Di�er �ocuklar ile ileti�ime girmeden, belirli bir mesafede di�erlerinden farkl� oyuncaklar ile oynama olarak tan�mlanmaktad�r.


3. �zleyici davran�� : Di�erlerini izleme, belki konu�ma ama oyunlar�na kat�lmama olarak tan�mlanmaktad�r.


4. Paralel oyun : Di�erlerinin oyuncaklar�na benzer oyuncaklarla yak�nlar�nda ba��ms�z oynama, di�erlerinin oyununa kat�lmama olarak tan�mlanmaktad�r.


5. Kat�l�mc� oyun : Di�er �ocuklar ile oynama, aktiviteleri organize etme fakat rol da��l�m�na kat�lmama olarak tan�mlanmaktad�r. Organize olmu� bir grup i�inde oynama ve grubun belirlenen kurallar�na uyma yoktur.


6. ��birlik�i oyun : Organize olmu� bir grup i�inde oynama olarak tan�mlanmaktad�r. Bu oyun, grubun belirlenen kurallar�na ve i�b�l�m�ne uyma �zelli�i ta��maktad�r.


Piaget’ye g�re oyun; kendi i�ende bir sona sahiptir, kendili�indedir, zevk i�in yap�lan bir etkinliktir, organizasyondan yoksundur ve d��sal bask� ve kurallardan ba��ms�zd�r.


Atatürk Diyor ki
Bize Ulaşın!
Atatürk Köşesi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Flash Clock
Halka açık anket
Sitemizi Nereden Buldunuz?

Arama Motoru

Gazete Reklamı

Tanıdık Vasıtası İle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.08 saniye 763,074 Tekil Ziyaretçi
www.sincanozelegitim.com - Copyright © 2011-2017

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.