iletisim
Ana Menü
Oyunlar
 Benimle Oynar mısın?
 Engelli Çocuklar ve Oyun
 Oyunun Engelli Çocuklara Kazandırdıkları
Milli Eğitim Bakanlığı
Özürlüler İdaresi
Genel Müdürlük
AİLELERE ÖNERİLER
�OCUKLARDA �Z SAYGIYI GEL��T�RECEK 15 YOL

�ocu�a �z sayg� kazand�rma, �ocu�un ��renme, sevme ve yaratma yetene�ini g��lendirmektedir. �z sayg�, mutlulukla ve hayattaki ba�ar�yla ilgilidir. Baz� d���n�rlere g�re �z sayg�, tamamen aile sevgisiyle birlikte iyi bir e�itimin �r�n�d�r. New York'lu psikolog ve gen�lik terapisti Prof. Dr. Barbara Berger'e g�re �z sayg�, �ocu�un kendi kendisiyle gurur duymas�d�r. Y�ksek �z sayg�ya sahip olmak, �ocu�un hem sevgi dolu hem de yetenekli olmas�n� sa�lamaktad�r. �ocuk, de�erli oldu�una inanmal�, bir �eyler �nermeli ve kendi kendisiyle ve �evresiyle bar���k olmal�d�r. �ocu�un sevgiyi ve yetene�ini hissetme derecesi, gelecekteki ya�am�nda onu her alanda etkileyecektir. Ayn� zamanda da, �ocu�un yarat�c�l�k yetene�ini, di�erleriyle ili�kisini ve ba�ar�l� olmas�n� belirlemede �nemli bir fakt�r olmaktad�r. Ebeveynler, �ocu�un �z sayg�s�n�n ilk temellerini olu�tururlar. �ocu�un kendini sevgi dolu ve yetenekli hissetmesi i�in aileler neler yapabilir? ��te burada �z sayg�y� geli�tirecek 20 yol bulunmaktad�r.

1. �arts�z Sevgi G�stermek

�ocu�unuz her ne yaparsa yaps�n ona de�er verdi�inizi ve kabul etti�inizi bilmesini sa�lay�n. Ev ona g�re i�in, risk ve tehlikelerle dolu d�nyadan d�nd��� zaman, sevgi i�in, emniyetli bir yak�t alma istasyonu gibidir. Mesajlar�n�z "Seni seviyorum - odan�n kirli olmas�na ra�men, k�z karde�in kadar atletik olmamana ra�men, notlar�n�n �ok iyi olmamas�na ra�men, yapt�klar�ndan ho�lanmama ra�men - hala seni seviyorum" olmal�d�r. Onu hala sevdi�inizi g�stermek ve �ocu�unuzun yanl�� davran���n� d�zeltmek i�in, onun do�ru yapt��� bir �eyi g�rerek i�e ba�layabilirsiniz. �rne�in, odas� karma kar���ksa ve sadece yata��n� toplam�� ise ona "Ger�ekten yata��n� toplad���na �ok sevindim. �imdi senden istedi�im �ey masan� temizlemen" diye ifade edin.
r>
2. Sinirli Olman�zdan Sorumlu Oldu�unu Belirtmek

4 ya��ndaki �ocu�unuz oyunca��n� yatmakta olan karde�inin be�i�ine f�rlatt��� i�in sinirlisiniz. Onun b�yle bir hareketinde sinirinizi ona nas�l aktar�rs�n�z? Prof. Dr. Thomas Gordon'un �nerdi�i en basit mesaj "Ben" mesaj�d�r. "Sen k�t� bir �ocuksun!" ya da "Sen aptals�n!" yerine,"Sen oyuncaklar�n� att���nda kendimi sinirli hissediyorum. Ona ger�ekten zarar verebilirdin" diyebilirsiniz. Buradaki mesaj, duygular�n�z�n onun �ocuk d�nyas�na de�il onun belirli davran��lar�na y�nelik oldu�udur.

3. A��k �steklerde Bulunmak

�ocu�unuzun ondan ne istedi�inizi bilmesini sa�lay�n. Bu ona alternatif davran��lar� ��renmesi i�in bir �ans verecektir. �rne�in; "Oyuncaklar�n� karde�inin be�i�ine atmamal�s�n. Bunun yerine o uyand���nda ona trenini g�sterebilirsin" �eklinde bir a��klama yap�lmal�d�r. �stekleri ona a��kca belirtmek, ondan ne istedi�inizi anlamas�n� kolayla�t�racakt�r.

4. Dinlemeyi ��renmek

�ocuklar�n duygular�, g�zlemleri ve alg�lad�klar� dinlenmeye de�erdir ve b�yle yapmak �ocuklar�n �z sayg�lar�n� art�rmaktad�r. Size bir �eyler s�ylemek istedi�inde, ger�ekten ona zaman ay�ramayacaksan�z uygun olmad���n�z� ve ne zaman uygun olaca��n�z� s�yleyin. Gordon'un bir ba�ka tekni�i olan "Aktif dinleme"de, �ocu�unuzu yan�n�za �a��r�p onu duydu�unuzu ve onun ne s�ylemeye �al��t���n� anlad���n�z� ifade edin.

5. �ocu�un Duygular�n� Ciddiye Almak

�ocu�unuzun korkular�n� ve negatif duygular�n� onlar� reddetmektense ciddiye al�n ve onlar� yenmesine ve kendi ��z�m�n� bulmas�na izin verin. �ocu�un Varl���n� Kabul Etmek
Annelerin zaman zaman s�ylenmelerinin hatta jestlerle bile "ke�ke �ocuk do�urmasayd�m, o bir y�k ve art�k dayanamayaca��m" diye ifade etmelerinin yanl�� oldu�u, �zellikle bu gibi mesajlar s�k s�k tekrar edildi�inde �ocu�un istenmedi�i ve kendisine de�er verilmedi�i duygusuna kap�lacaklar� uzmanlarca hat�rlat�l�r. Bu durum �zellikle evdeki yeni bebekle ilgili olmas�na ra�men, annelerin bu yak�nmalar� uyumlu bir �ocu�un bile istenmedi�ini d���nmesine neden olmaktad�r. B�yle zamanlarda �ocuklar�n �zel bir ilgiye ihtiya�lar� vard�r. Aileler yak�nlar� taraf�ndan desteklenmeli ve ya�ant�daki �ocu�un varl���na de�er verilmelidir.

6. De�erlendirecek G�nl�k Bir �eyler Bulmak

�ocuklar k�t� bir �ey yapt�klar�nda ilgi �ekmek, iyi bir davran��ta bulunduklar�nda da onaylanmak istemektedirler. Yapt�klar�, herg�n yap�lan s�radan bir �ey bile olsa, de�erini art�ran yapt�klar�n�n onaylanmas�d�r.

�ocu�unuzun odas�na, banyodaki aynaya veya beslenme �antas�na ufak ka��tlara �izilmi� k���k resimler ya da yaz�lm�� sevgi mesajlar� konulabilir.

�ocu�unuzun yata��n�n ba� ucuna onun yapmay� sevdi�i bir etkinli�i i�eren (�rne�in oyun oynad��� veya ata bindi�i) ve ailenin topluca yer ald��� iki foto�raf konulabilir. B�ylece �ocuk her gece beceriklili�ini ve sevdiklerini hat�rlayacakt�r.

7. �ocukla Yaln�z Vakit Ge�irmek

Bir �ok ebeveyn i�in zaman �ok s�n�rl�d�r. Bununla beraber uzmanlar her bir �ocukla yaln�z zaman ge�irmenin �ok �nemli oldu�unu belirtmektedirler. Bir pazar sabah� d��ar�da kahvalt� edilebilir veya yemekten sonra parkta k���k bir y�r�y�� yap�labilir. Zaman zaman onun seviyesine inip onun kurallar� ve oyuncaklar�yla oynamak da yararl� olacakt�r. Karde�ini k�skanan ve yeni do�an bebekten dolay� geri planda kalan �ocu�unuzla yaln�z zaman ge�irmek i�in �aba sarfetmelisiniz.

8. �ocu�un Baz� �eyleri Kendisinin Yapmas�na �zin Vermek

Ebeveynler genellikle �ocuklar�n�n yapmakta zorland��� i�leri �zerlerine alarak onlara yard�mc� olduklar�n� d���n�rler. Bu yard�m, "Sen bunu yapamazs�n. Sen yeterince iyi de�ilsin" mesajlar�n� verebilir, ki bu da �ocu�un kendine olan sayg�s�n� azalt�r. �ocuklar�n bir i�i ba�armak i�in m�cadeleye davet edilmeleri gerekmektedir. Ayr�ca �ocuklara, problemlerini ��zmek ve kendi yeteneklerini ke�fetmek i�in f�rsatlar da verilmelidir. Yard�m istediklerinde, ilk olarak, o i�in �stesinden gelebileceklerine onlar� inand�rarak cesaretlendirmek gerekir. "Hadi bakal�m, �u elbiseni kendin d��meleyebilecek misin g�relim?" denilebilir. Ya da direkt olmayan tavsiyelerde bulunulabilir. �rne�in "Ba� parma��n� ilikten ge�irirsen, daha kolay d��meleyebilirsin".

9. �ocu�un �zel E�yalar�na Sayg� G�stermek

Anne-babalar, s�kl�kla �ocuklar�na verdikleri oyuncaklar�n ve kitaplar�n kontrol�n� elde tutarlar. �rne�in; bir e�yas�n�n at�lmas�na, �ocuktan �ok ebeveynler karar verir. �ocu�unuzun o oyuncakla oynama �a��n�n ge�ti�ini d���nd���n�z halde, �ocu�un ona hala ve belki de y�llarca ihtiyac� olabilir. Bu nedenle e�yalar�n� atmadan �nce ona sormal�s�n�z.

10. �ocu�un D���ncelerine Sayg� G�stermek

�ocu�unuzun herhangi bir konuda d���ncesini sorman�z, onun duygular�n�n, g�zlemlerinin ve alg�lay���n�n de�erli oldu�unu d���nmesini sa�layacakt�r. Partiye giderken ne giyece�inizi ya da ��le yeme�inde ne yapabilece�inizi ona sorabilirsiniz. Tabii her zaman �ocu�unuzla ayn� g�r��te olmayabilirsiniz. Ama ona neden, onun g�r���nden farkl� bir karara vard���n�z�n sebeplerini a��klarsan�z, d���ncelerinin tamamen faydas�z olmad���n� anlayabilecektir.

11. �ocu�un Yeteneklerini Kabul Etmek

Her yeni beceri ve ba�ar�, onun yetenekli oldu�u d���ncesini kuvvetlendirmedir. Ne kadar k���k olursa olsun her ba�ar�s� kabul edilmeli ve ona ba�ar�l� olaca�� �eyler bulunmal�d�r. Ayr�ca ebeveynler, onlardan baz� �eyleri kendilerine ��retmelerini isteyebilirler. Yeni bir bilgisayar oyunu oynamay� veya bir sihirbazl�k numaras�n� ��retmesi istenebilir, buradaki mesaj a��kt�r: "Sen yeteneklisin." Onu �e�itli yeteneklerinden dolay� �vmek ve cesaretlendirmek gerekmektedir.

12. �ocu�un Tercihlerine Sayg� G�stermek

�ocu�un kendine olan sayg�s�n� art�rman�n bir yolu da, onun tercihlerini ve duygular�n� kabul etmektir. Ebeveynler, �ocuklar� i�in e�lenceli veya yararl� olan etkinlikleri �nerebilirler. Fakat onu �n yarg�l� davranmaya zorlarlarsa, �ocuk kendisinin yeterince iyi olmad��� mesaj�n� alacakt�r.

13. �ocuk ��ine Kapan�ksa Yard�m Etmek

�ocuklar�n baz� bozuk ya da s�zel olarak rahats�z edici davran��lar� onlar�n kendilerine sayg�lar� hakk�nda ciddi mesajlar verebilir. B�yle zamanlarda ebeveynler, sevgiyi ve ger�ekleri sunarak yard�mc� olabilirler. Onlar� ciddi bir �ekilde dinlemeli, ne demek istediklerini anlamal� ve sonra ne s�ylemek istedi�inizi anlatmal�s�n�z. �rne�in; �ocu�unuz, "Ben �ok aptal�m, hi�bir �eyi do�ru yapam�yorum" dedi�inde, "Aptal oldu�unu d���nd���n� biliyorum, ama seninle ayn� g�r��te de�ilim. Belki, baz� �eyleri ��renmek i�in daha �ok zamana ihtiyac�n var, ama biliyorum ki, sen de yeteneklisin. Hat�rlasana, oyunckullanmada olduk�a duyarl�yken baz�lar� da �ok iyi bir dinleyicidirler. Tepki her ne olursa olsunak kamyonunu nas�l da tamir etmi�tin? Bu, yarat�c�l��� gerektirir." diyerek cevap verebilirsiniz. Baz� ebeveynler, �ocu�un g�venini tekrar kazanmas�n� sa�lamak i�in ki�ilik �zelliklerini , �ocuk sevildi�i ve yetenekli oldu�u �zerinde durularak ikna edilmelidir.

14. Sevgiyi Fiziksel Olarak �fade Etmek

Ebeveynleri taraf�ndan kucaklanma ve ok�anma �ocuklarda, kendine sayg�n�n geli�mesine yard�m etmektedir. �ocuklar s�zel olmayan davran��lara kar�� �ok duyarl�d�rlar. �ocuklara "seni seviyorum" demekten �ok sevgi, davran��larla onlar� ok�ayarak belli edilmelidir.

15. Duygular�n�z� �ocukla Payla�mak

Ebeveynler, �ocuklar�yla incinebilecekleri duygular�n� bile payla�t�klar�nda, onlar� kendi deneyimlerini ve duygular�n� kabul etmeye cesaretlendirmi� olacaklard�r. �ocuklar, anne ve babalar�n�n an�lar�n�, e�lendikleri ve korktuklar� anlar�, nas�l kar��la�t�klar�n�, �ocuklar� olmas�n�n nas�l bir �ey oldu�unu hikaye �ekline getirdiklerinde anne ve babalar�n� daha yak�ndan tan�yacaklard�r. Aile hikayelerini �ocuklarla payla�ma, kendi k�kleriyle gurur duymalar�n� sa�layacakt�r.

Atatürk Diyor ki
Bize Ulaşın!
Atatürk Köşesi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Flash Clock
Halka açık anket
Sitemizi Nereden Buldunuz?

Arama Motoru

Gazete Reklamı

Tanıdık Vasıtası İle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.08 saniye 763,084 Tekil Ziyaretçi
www.sincanozelegitim.com - Copyright © 2011-2017

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.