iletisim
Ana Menü
Oyunlar
 Benimle Oynar mısın?
 Engelli Çocuklar ve Oyun
 Oyunun Engelli Çocuklara Kazandırdıkları
Milli Eğitim Bakanlığı
Özürlüler İdaresi
Genel Müdürlük
Engelli Hakları
ENGELL�LERE SA�LANAN HAKLAR

ENGELL� K�ML�K KARTI

�zlenecek Yol:

18/Mart/1998 tarih ve 23290 say�l� Resmi Gazete�de yay�mlanarak y�r�rl��e giren y�netmeli�e uygun d�zenlenmi� Sa�l�k Kurulu Raporu al�nacakt�r.

Engelli Kimli�i Bilgi Raporu veren hastanede ya da Sosyal Hizmetler �l M�d�rl�kleri�nde doldurulacakt�r.

Sosyal Hizmetler �l M�d�rl��� formlar�n asl�n�, Sa�l�k Kurulu Raporunu, tasdikli n�fus c�zdan� fotokopisini ve iki foto�rafla birlikte Ba�bakanl�k Engelliler �daresi Ba�kanl����na g�nderecektir.

Formlar�n ikinci n�shas� Sosyal Hizmetler �l M�d�rl���nde saklanacakt�r. (Bu evraklar� engellil�k ki�i ya da yak�n� g�nderemez.).

Sosyal Hizmetler �l M�d�rl�kleri�nden Ba�bakanl�k Engelliler �daresi Ba�kanl����na ula�an formlar ve ekler incelenerek bilgisayar ortam�nda de�erlendirilecektir. Son �eklini alm�� olan kart postayla engelli vatanda��n adresine g�nderilecektir.

Daha geni� bilgi i�in:

Alo �zdan��: 0 800 314 83 00

0 800 314 83 01

ENGELL� K�ML�K KARTI �U YARARLARI SA�LAYACAKTIR

Engelli ;

De�i�ik kurum ve kurulu�lardan istenen rapor yenileme i�lemlerinden kurtulacakt�r,

Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, engelli ki�inin herhangi bir sosyal g�venlik kurulu�una ba�l� olmamas� durumunda kendisine bakmakla y�k�ml� olan ki�i i�inde ge�erli olacakt�r),

Devlet Demir Yollar� ile seyahat etmesi ve �z�r oran�n�n %40 veya �st� olmas� halinde %50 indirimden faydalanabilecektir.

Havayollar� ile seyahat etmesi ve �z�r oran�n�n %50 veya �st� olmas� halinde %40 indirimden yararlanabilecektir.

Yerel Y�netimlerin alaca�� kararlar ile belediye otob�slerinden �cretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir.

Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler i�in �deyece�i �cretlere indirim uygulanacakt�r.

Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n engelli �al��t�rma zorunluluklar�na ba�l� olarak engelli istihdam� amac�yla a��lan s�navlarda �zr�n� kan�tlayabilecektir.

Telsim ve T�rkcell taraf�ndan %40 indirim uygulanmaktad�r.

Engelli Kimlik Kart� ile ilgili �al��malar devam etmekte olup bundan sonra da engelliler i�in verilecek b�t�n haklardan engelli birey ayn� kimlik kart� ile yararlanabilecektir.

VERG� REFORM KANUNU �LE SAKATLARA GET�R�LEN HAKLAR

Mevcut uygulamada sakatl�k indiriminden sadece �cretliler yararlanmaktayd�. Kabul edilen kanun ile a�a��da belirtilen yenilikler getirilmi�tir.

� Ailesinde sakat bulunan �cretliler de sakatl�k indiriminden yararlanacaklard�r.

� Serbest meslek erbab� olarak �al��an engelliler de sakatl�k indiriminden yararlanacakt�r.

� Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbab� da ayn� �artlarla sakatl�k indiriminden yararlanabilecektir.

� Basit usulde vergilendirilen engellilerden �cretli duruma girmeksizin imalat ve tamirat ve k���k sanat i�leriyle u�ra�an engelliler sakatl�k indiriminden yararlanabileceklerdir.

�DR�R�M UYGULAMASI ��YLE YAPILACAKTIR.

% 80�ini kaybedenler, birinci derece sakat say�l�rlar. Bu ki�iler, �zel indirim tutar�n�n 8 kat� tutar�nda sakatl�k indiriminden faydalan�rlar.

% 60�n� kaybedenler, ikinci derece sakat say�l�rlar. Bu ki�iler �zel indirim tutar�n�n 4 kat� tutar�nda sakatl�k indiriminden faydalan�rlar.

% 40�n� ���nc� derece sakat say�l�rlar. Bu ki�iler �zel indirim tutar�n�n 2 kat� tutar�nda sakatl�k indiriminden faydalan�rlar.

SOSYAL YARDIMLA�MA VE DAYANI�MA VAKIFLARI

3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanunu kapsam�nda,

�l ve �l�elerde bulunan Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Vak�flar� arac�l���yla;

� Yoksul ve muhta� durumundaki,

� Kanunla kurulu sosyal g�venlik kurulu�lar�na ba�l� olmayan ve bu kurulu�lardan ayl�k geliri olmayan vatanda�lar�,

� Ge�ici olarak k���k bir yard�m veya e�itim ve ��retim imkan� sa�lanmas� halinde topluma faydal� ve �retken olabilecek ki�ilere y�nelik yard�mlar� yapar.

� Sosyal g�venlik kurulu�lar�na tabi olan ve bu kurulu�lardan ayl�k ve gelir alan engellilerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazand�r�c� ortopedik ve di�er yard�mc� ara� ve gere�lerin kurumlarca kar��lanmayan k�s�mlar� da kar��lan�r.

Nas�l Yararlan�l�r?

Bu yard�mlardan yararlanmak isteyen ki�iler;

�kamet ettikleri ilde veya il�ede bulunan Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf��na;

� N�fus c�zdan� �rne�i,

� �kametgah belgesi

� Muhta� durumda olduklar�na ili�kin belge

� Fonksiyon kazand�r�c� ortopedik ve di�er yard�mc� ara� ve gere�ler i�in bu cihaz� ya da protezi kullanmalar�n�n zorunlu oldu�unu belgeleyen,

� Sa�l�k Kurulu Raporu ile cihaz�n ya da protezin fiyat�n� �� ayr� firmadan proforma fatura ba�vurmalar� gereklidir.

Ba�vuru ile ilgili incelemeler vak�f g�revlilerince yap�lmakta,

Vak�f m�teveli heyetince de�erlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli �denmektedir.
YAZAR: sincanoncu - Haziran 04 2011· Yazdır

Atatürk Diyor ki
Bize Ulaşın!
Atatürk Köşesi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Flash Clock
Halka açık anket
Sitemizi Nereden Buldunuz?

Arama Motoru

Gazete Reklamı

Tanıdık Vasıtası İle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.10 saniye 763,156 Tekil Ziyaretçi
www.sincanozelegitim.com - Copyright © 2011-2017

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.