iletisim
Ana Menü
Oyunlar
 Benimle Oynar mısın?
 Engelli Çocuklar ve Oyun
 Oyunun Engelli Çocuklara Kazandırdıkları
Milli Eğitim Bakanlığı
Özürlüler İdaresi
Genel Müdürlük
2022 Sayılı Kanun
65 YA�INI DOLDURMU� MUHTA�, G��S�Z VE K�MSES�Z T�RK VATANDA�LARINA AYLIK BA�LANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numaras�: 2022
Kabul Tarihi: 01/07/1976
Yay�mland��� Resmi Gazete Tarihi: 10/07/1976
Yay�mland��� Resmi Gazete Say�s�: 15642

Madde 1 - (De�i�ik f�kra : 05/03/1992 - 3783/1 md.) 65 ya��n� doldurmu�, kendisine kanunen bakmakla m�kellef kimsesi bulunmayan, sosyal g�venlik kurulu�lar�n�n herhangi birisinden her ne nam alt�nda olursa olsun bir gelir veya ayl�k hakk�ndan yararlanmayan, nafaka ba�lanmam�� veya ba�lanmas� m�mk�n olmayan, mahkeme karar�yla veya do�rudan do�ruya kanunla ba�lanm�� herhangi bir devaml� gelire sahip bulunmayan ve muhta�l���n� �l veya �l�e �dare Heyetlerinden alacaklar� belgelerle kan�tlayan T�rk Vatanda�lar�na hayatta bulunduklar� s�rece, 300 g�sterge rakam�n�n her y�l b�t�e kanunu ile tespit edilecek katsay� ile �arp�m�ndan bulunacak tutarda ayl�k ba�lan�r.
(M�lga f�kra: 01/07/2005-5378 S.K./25.mad)
Herhangi bir �ekilde bu maddede yaz�l� miktardan fazla devaml� gelir sa�layan veya sa�lamas� m�mk�n olan kimselerin ge�im kayna�� var say�l�r ve kendilerine ayl�k ba�lanmaz.
(M�lga f�kra: 01/07/2005-5378 S.K./25.mad)
65 ya��n bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yay�mland��� tarihte, n�fus k�t�k kay�tlar�ndaki do�um tarihleri esas al�n�r. Do�um tarihlerinde yap�lacak d�zeltmeler ile bu kanunun yay�mland��� tarihten geriye do�ru bir y�l i�inde yap�lm�� d�zeltmeler nazara al�nmaz.
Madde 2 - Bu ayl�klar ve kanunda yaz�l� di�er �demeler i�in her y�l Devlet b�t�esine gerekli ve yeterli �denek konur ve ayl�klar hak sahiplerine Emekli Sand��� arac�l��� ile ba�lan�r ve �denir.
Madde 3 - Bu ayl�klar�n ba�lang�� tarihi, ilgililerin Emekli Sand���na yapacaklar� yaz�l� m�racaatlar�n� takip eden ayba��d�r.
Haksahiplerine ba�lanan ayl�klar 3 ayda bir pe�in olarak verilir. Ayl���n ba�lan�� tarihi ile d�nem aras�ndaki haklar ayr�ca �denir.
Pe�in verilen gelir ve ayl�klar durum de�i�ikli�i veya �l�m halinde geri al�nmaz. Ancak, ayl�k ba�lama ile ilgili ge�im �art�n�n kalkmas� halinde, ayl�klar bu �art�n kalkt��� tarihi takibeden d�nem ba��ndan itibaren kesilir.
Madde 4 - Bu Kanuna g�re ayl�k ba�lanmada veya �denmesinde uygulanacak usul ve kullan�lacak belgeler, Maliye ve Sosyal G�venlik Bakanl�klar�nca m��terek haz�rlanacak bir y�netmelikle tespit olunur.
Madde 5 - Bu Kanuna g�re ayl��a hak kazanmak �zere d�zenlenen belgelerin ger�e�e uymad��� tespit edildi�i takdirde, �denen ayl�klar %50 fazlas� ile geri al�nd��� gibi, belgeleri d�zenleyen ve kullananlar hakk�nda ayr�ca genel h�k�mlere g�re ceza kovu�turmas� yap�l�r.
Madde 6 - Bu ayl�klar ile ba�lanmas�nda ve �denmesinde kullan�lacak belgeler her t�rl� vergi ve resimden muaft�r.
Madde 7 - (De�i�ik madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./8.mad)
Bu Kanundan yararlananlar�n tedavi giderleri, 18.6.1992 tarihli ve 3816 say�l� �deme G�c� Olmayan Vatanda�lar�n Tedavi Giderlerinin Ye�il Kart Verilerek Devlet Taraf�ndan Kar��lanmas� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re ye�il kart verilerek kar��lan�r.
Madde 8 - T. C. Emekli Sand��� il veya il�e idare heyetlerinin soru�turma ve kararlar� d���nda gerekti�inde, ilgililerin gelir, kazan� ve mallar� hakk�nda, �e�itli soru�turma yapt�rmaya, resmi ve �zel idare m�essese ve ortaklar�ndan ve �ah�slardan bilgi istemeye yetkilidir.
Bu kanun uyar�nca tam te�ekk�ll� hastanelerden al�nan sa�l�k kurulu raporlar�, merkezde Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl���, Sosyal G�venlik Bakanl��� ve T. C. Emekli Sand��� taraf�ndan g�revlendirilecek �� uzman hekimden olu�an bir sa�l�k kurulunca karara ba�lan�r.
Madde 9 - Bu kanun yay�mland��� tarihi takip eden mali y�l ba��nda y�r�rl��e girer.
Madde 10 - Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.
Ek Madde 1 - (Ek madde: 01/07/2005-5378 S.K./25.mad)
65 ya��n� doldurmam�� olmakla birlikte;
a) Ba�kas�n�n yard�m� olmaks�z�n hayat�n� devam ettiremeyecek �ekilde engelli olduklar�n� tam te�ekk�ll� hastanelerden alacaklar� sa�l�k kurulu raporu ile kan�tlayan, 18 ya��n� dolduran ve kanunen bakmakla m�kellef kimsesi bulunmayan engellilerden; her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 300'� tutar�nda,
b) 18 ya��n� dolduran, kanunen bakmakla m�kellef kimsesi olmayan ve herhangi bir i�e yerle�tirilememi� olan engellilerden; her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 200'� tutar�nda,
c) Her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldu�u halde, kanunen bakmakla y�k�ml� oldu�u 18 ya��n� tamamlamam�� engelli yak�n� bulunanlara, bak�m ili�kisi fiilen ger�ekle�mek kayd�yla bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 200'� tutar�nda,
Ayl�k ba�lan�r.
65 ya��n doldurulmas�ndan �nce bu madde h�k�mlerine g�re ba�lanm�� olan ayl�klar�n ayn� �ekilde �denmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine g�re ayl�k ba�lananlardan ba�kas�n�n yard�m� olmaks�z�n hayat�n� devam ettiremeyecek kadar engelli olduklar�n� tam te�ekk�ll� hastaneden alacaklar� sa�l�k kurulu raporu ile kan�tlayanlara da birinci f�kran�n (a) bendine g�re ayl�k ba�lan�r. Ayl�k ba�lanmas�na esas engellil�k oran� de�i�enlerin ayl�klar� durumlar�na g�re yeniden tespit olunur. Engellil�k oran�, bu Kanuna g�re ayl�k ba�lanmas� gereken oran�n alt�na d��enler ile birinci f�krada belirtilen ayl�k ortama gelir tutar�ndan fazla gelir elde etmeye ba�layanlar�n ayl�klar� kesilir.
Ayl�k hakk�ndan yararlanan 18 ya��ndan k���k engellilerin yaln�zca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakk�ndan yararlan�r. Ancak, bu madde h�k�mlerine g�re ayl�k alanlardan herhangi bir sosyal g�venlik kurumunun tedavi yard�m� kapsam�nda bulunanlara tedavi yard�m� yap�lmaz.
Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci f�kra h�k�mlerine g�re ayl�k �denecekler hakk�nda da uygulan�r.

Herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan mal�l olmalar� sebebiyle yetim olarak ayl�k veya gelir almakta olan �ocuklardan bu kurumlardan ald�klar� ayl�k veya gelir toplam� tutarlar� bu madde gere�ince durumlar�na g�re �denebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal g�venlik kurumu taraf�ndan (birden fazla sosyal g�venlik kurumundan ayl�k veya gelir alanlar i�in yaln�zca tercih edecekleri bir sosyal g�venlik kurumu taraf�ndan) �denir ve bu �ekilde �denen tutarlar Hazineden tahsil edilir.
YAZAR: sincanoncu - Haziran 04 2011· Yazdır

Atatürk Diyor ki
Bize Ulaşın!
Atatürk Köşesi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Flash Clock
Halka açık anket
Sitemizi Nereden Buldunuz?

Arama Motoru

Gazete Reklamı

Tanıdık Vasıtası İle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.08 saniye 763,096 Tekil Ziyaretçi
www.sincanozelegitim.com - Copyright © 2011-2017

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.